Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MOVINO.COM

 1. Postanowienia ogólne

§1

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy movino.com zwany w dalej „Sklepem” jest  Action Gear Brands Lewandowski sp.j. z siedzibą w Łodzi, kod 92-208, przy ul. Niciarniana 2/6, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000885417, NIP: 7282850597 i zwana dalej „Sprzedawcą”.
 2. Kontakt ze Sklepem movino.com jest możliwy za pośrednictwem adresu email: kontakt@movino.com oraz pod numerem telefonu: 668 912 885 dostępnym we wszystkie dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.30.
 3. Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na umożliwieniu im bezpłatnego stworzenia swego Konta, a także zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 5. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności cenniki, są ofertą handlową w rozumieniu przepisów art. 66 i 66(1) Kodeksu cywilnego.

§2

 1. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu w Sklepie jest akceptacja niniejszego Regulaminu potwierdzona stosownym oświadczeniem.
 2. Klient ma możliwość zakupu po założeniu bezpłatnego Konta w Sklepie i wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub dokonania zakupów bez rejestracji po podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

§3

 1. Ceny produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Do podanych cen towarów należy doliczyć koszty przesyłki.
 3. Informacja na temat łącznej kwoty do zapłaty jest widoczna każdorazowo w podsumowaniu koszyka klienta.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się na stronie internetowej. Wspomniane zmiany nie obejmują umów sprzedaży zawartych przed dokonaniem zmian.
 5. Rejestracja klienta, założenie i zamknięcie konta

§4

 1. Konto w Sklepie mogą zarejestrować: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 2. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 3. Każda ze stron ma prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie, przy czym Sprzedawca może ją wypowiedzieć jedynie w przypadku zmiany formuły funkcjonowania Sklepu (całkowita rezygnacja z prowadzenia Kont Użytkowników), zakończenia działalności Sklepu lub naruszenia postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
 4. W przypadku wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie przez Sprzedawcę umowa rozwiąże się z upływem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Użytkownika w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź e-mailowo na adres e-mail podany przez Użytkownika.
 5. Użytkownik może wypowiedzieć umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu lub wysłanie wypowiedzenia pocztą lub e-mailem. Z chwilą usunięcia Konta lub otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Użytkownika, umowa z Użytkownikiem zostaje rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia.
 1. Ochrona danych osobowych

§5

Action Gear Brands Lewandowski sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Niciarniana 2/6, realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 1. Dane osobowe zbierane i przetwarzane są na zasadach określonych w „Polityce prywatności” stanowiącej załącznik do niniejszego regulaminu.  Jest ona dostępna pod adresem: Polityka prywatności
 1. Złożenie i przyjęcie zamówienia

§6

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
Przedmiotem zamówień składanych przez Klienta mogą być towary znajdujące się w aktualnie dostępnej ofercie na stronie internetowej Sklepu (towary oznaczone jako dostępne).
Zakupy dokonywane są poprzez koszyk zamówienia dostępny na stronie Sklepu.
Po złożeniu zamówienia do Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży.

§7

Klient dokonuje wyboru sposobu płatności oraz dostawy towarów spośród następujących opcji:

 1. Metody płatności:
 • zapłata przelewem elektronicznym – płatność dokonywana za pośrednictwem Systemu Przelewy24, zapłata kartą płatniczą online  – płatność dokonywana za pośrednictwem PayPro SA,
 • zapłata gotówką za pobraniem.
 1. Sposób dostawy:
 • przesyłka kurierska,
 • odbiór towaru w paczkomacie Inpost (dotyczy wybranych produktów),
 • przesyłka kurierska pobraniowa,
 • 8

Do każdego zamówienia Klient otrzyma dokument sprzedaży: paragon lub fakturę VAT.

§9

Potwierdzone zamówienia realizowane będą w terminie nie późniejszym niż 2 dni robocze.
Czas realizacji zamówienia obejmuje czas od rozpoczęcia jego realizacji do chwili przekazania zamówienia kurierowi lub przekazania Klientowi informacji o gotowości do osobistego wydania mu towaru. Maksymalny czas dostawy firmy kurierskiej to 2 dni robocze.

 1. Prawo odstąpienia od umowy i zwrot towaru

§10

Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 30 dni bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 1 wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym kupujący-konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części.
Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu , którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta z dnia z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827), dostępnym również na stronie internetowej Sklepu, jednak nie jest to obowiązkowe.
Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczające jest poinformowanie Sprzedawcy w powyższym terminie o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy droga elektroniczną Sprzedawca niezwłocznie przekaże Konsumentowi pocztą elektroniczną potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§11

W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy Sprzedawca zwraca mu wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zażąda lub wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Kupujący-konsument powinien odesłać lub przekazać zwracaną rzecz na adres Sprzedawcy tj. 92-208 Łódź, ul. Niciarniana 2/6, , niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli kupujący-konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy ma on obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.
Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
Konsument ponosi odpowiedzialność wobec Sprzedawcy za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 1. Reklamacje      

§12

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towary wolne od wad i jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Reklamacje można składać pisemnie do siedziby Sprzedawcy, e-mailem na adres: kontakt@movino.com lub telefonicznie pod numerem 42 208 29 40 (w godz.8.30-16.30, w dni robocze).
 4. W reklamacji należy podać dane Klienta, numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować) oraz opis wad fizycznych i/lub prawnych towaru będących podstawą reklamacji.
 5. Reklamacje będą rozpatrzone nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania przez Sprzedawcę.

VII. Postanowienia końcowe

§13

Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej www.movino.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.
W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawno-autorskiej.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W SKLEPIE movino.com

Action Gear Brands Lewandowski sp.j.

92-208 Łódź, Niciarniana 2/6

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):

Adres konsumenta(-ów):

Podpis konsumenta(-ów)

Data:

Nazwa zwracanego towaru:

Numer kontaktowy:

Numer rachunku bankowego:

(*) Niepotrzebne skreślić.